TÜZÜĞÜMÜZ

BÖLÜM 1

 

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1 – SENDİKANIN ADI

Sendikanın adı, Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, kısa adı GIDA-İŞ’tir.

 

MADDE 2 – SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Abide-i Hürriyet Caddesi, Nakiye Elgün Sokak, No: 91 Şişli/İSTANBUL

 

MADDE 3 – SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU

Sendika 02 sıra numaralı Gıda Sanayi işkolunda kuruludur.

 

MADDE 4 – SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfı ve tüm çalışanlarından alan Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası “GIDA-İŞ”, işçilerin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birlikteliğini esas ve temel almada ifadesini bulan, sınıf ve kitle sendikal örgütü olarak;

–         Sendikal birlik, gerçekçilik ve tabanın söz ve karar sahibi olmasını, işçi sınıfının hak ve çıkarlarının, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir ortamda kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, kapitalist sömürünün sonucu olan her türlü soruna, yoksulluğa, baskıya ve yabancılaşmaya karşı durmayı ve mücadele etmeyi,

–         Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, başta Avrupa Sosyal Şartı olmak üzere tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve uluslararası çalışma örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri asgariden eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamayı, uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak üretimin her alanda yaratılan artı değere örgütlük bilinci içinde sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, toplumsal kalkınmayı, demokratik olmayan yöntemlerle sürdürme anlayış ve uygulamalarına karşı mücadele etmeyi,

–         Çoğulcu, katılımcı, parlamenter demokrasiyi esas alarak, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeye yönelik her türlü şiddet kullanımına karşı çıkmayı ve meşru bir tutum izlemeyi,

–         Irk, cins, inanç, din, mezhep, bölge, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin; işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı, tüm sendikal çalışmalarda üyelerin karar sürecine katılımını ifade eden tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını,

–         Bilimsel teknolojik gelişme ve sonuçlarının çalışanların zararına işlemesini öngören düzenlemelere karşı durmayı, bu sonuçların doğmamasını sağlayacak önlemleri almayı, öneriler geliştirmeyi,

–         Sendika ile siyasal partiler ve kitle örgütlerinin, organik ilişki içinde bulunabilmeleri dâhil, ilişkilerin önündeki tüm kısıtlamaların ve yasakların kaldırılmasını savunan GIDA-İŞ, sendikal hareketimizin devlet, hükümet ve sermaye sınıfı örgütleri karşısında vazgeçilmez olan örgütsel ve ideolojik bağımsızlığını, siyasi partiler karşısında da özenle korumayı, emek-sermaye saflaşmasında emekten yana atılan adımlara destek vermeyi,

–         Toplumsal değişim ve gelişim sürecinde sermaye sınıfının üst düzey temsilcileri dışında kalan ve yaşamını işgücünü satarak aldığı ücretle sürdüren her meslekten çalışanların, işçi sınıfı kapsamında sayılması gerektiği olgusu ile çeşitli yol ve yöntemlerle bölünmüş olan ve daha da bölünmeye çalışan emekçilerin birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,

–         Nesnel konumları dolayısıyla emek-sermaye çelişkisinde taraf olan ve tüm ücretlilerden oluşan Türkiye işçi sınıfının hak ve özgürlükler mücadelesinde, birlikteliğini sağlamak için çalışırken, bu birlikteliği, siyasal görüş, mezhep, etnik köken, bölge vb. farklılıklar gözeterek parçalama girişimlerine karşı açık tavır almayı TEMEL AMAÇ ve İLKE SAYAR.

 

MADDE 5 – SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak

b) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak

c) Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek

d) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve vargı organlarına başvurmak

e) Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak

f) İşsizlik sigortasının kurulup işlemesi için çalışmalar yapmak

g) Sendikanın amaç ve ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak

h) Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak

ı) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak

i) Üst kuruluşlara ve yasal koşullara uygun olarak uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak

j) Herhangi bir bağışla bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun % 5’inden fazla olmamak kaydıyla sandıklara kredi vermek

k) Bağışta bulunmamak koşulu ile üyeleri için kooperatifler ve vakıflar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak, nakit mevcudunun % 10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kuruluşlara kredi vermek

l) Üyelerin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak,

m) Sendika nakit mevcudunun yasal orandan fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşekküllere yardım yapmaktır.

 

MADDE 6 – ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Sendikaya üye olmak için,

a) Yasanın üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, gıda işkolunda çalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak

b) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasında öngörülen süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır.

d) Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

 

MADDE 7 – ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Üyeler, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, e- Devlet kapısı üzerinden sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Üyelikten çekilen işçi, bir ay daha ödenti ödemekle yükümlüdür.

b) Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek sendikaya yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.

c) İşçinin, sendikanın işkolundaki bir işyerinden başka bir işyerine geçmesi, aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışması, bir yıldan fazla olmamak üzere işsiz kalması ve sendikanın organlarında, üst kuruluşlarında ya da yasa ile kurulmuş kuruluşlarda sendikayı veya işkolundaki işçileri temsilen geçici veya sürekli görev alması üyeliğini etkilemez, sendika üyeliği devam eder.

d) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile Sendika Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin ve Şubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 

MADDE 8 – ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, ana tüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen üyeler Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı istemi üzerine genel Disiplin Kurulu’nca verilen çıkarma kararının Genel Kurulca onaylanması ile üyelikten çıkartılır. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Genel Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılan sendika yöneticilerinin görev ve yetkileri, Genel Kurul tarihine kadar askıya alınır. Ücretli çalışan yöneticiler Genel Kurulca aklandıklarında görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.

 

 

 

 

BÖLÜM 2

 

SENDİKANIN YAPISI

 

MADDE 10 – SENDİKANIN ORGANLARI 

1 – YÖNETİM ORGANLARI

A – GENEL MERKEZ ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetim Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

 

B – ŞUBE ORGANLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

 

2 – DANIŞMA ORGANLARI

a) Başkanlar Kurulu

b) Baştemsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler Kurulu

 

MADDE 10 – GENEL KURULUN OLUŞUMU

a) Genel kurul sendikanın en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul, sendikanın toplam üye sayısı, Genel Kurul dışındaki zorunlu organlarının üyeleri (Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin) ile birlikte 1000’den az ise üyelerden, 1000’den çok ise delegelerden oluşur.

c) Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, genel yönetim organlarında görevli üyelerden Genel Yönetim, Genel Denetim Kurulu üyeleri ve Şube Genel Kurulu’nca, şube kurulmamış bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek 200 delegeden oluşur.

d) Şube Genel Kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin, toplam üye sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce Genel Yönetim Kurulu’nca şubelere ya da işyeri temsilcilerine bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her şube Genel Kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

 

MADDE 11 – GENEL KURULUN TOPLANMA YE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Gündemi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan Genel Kurul 3 yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az 15 gün önce Sendika Genel Merkezi’nin resmi web sitesinde ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının yer, gün ve saati de ayrıca belirtilir.

b) Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı ile bildirilir.

c) Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en geç 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼’ünden az olamaz.

d) Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu Çalışma, Hesap Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve yeminli mali müşavir raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.

f) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları, Genel Kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g) Genel Kurul’da hazır bulunan delegelerin 1/10’unun yazılı istemi ile gündemde değişiklik yapılabilir.

h) Genel Kurul gündemindeki konular ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE 12 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi görüşmek,

b) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Genel Disiplin Kurulu kararlarını görüşerek karara bağlamak,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile ana tüzük değişikliği yapmak,

f) Şube açmak veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek, şubeleri birleştirmek veya kapatmak.

g) Ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olma ya da üyelikten ayrılma kararı vermek,

h) Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

ı) Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda; diğer hususlarda yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki vermek

i) Sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak, sendika tüzel kişiliğine son vermek için Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün buna karar vermesi şarttır.

j) Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini gizli oy, açık sayımla seçmek.

k) Üst Kurul (Konfederasyon) Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri seçmek.

 

MADDE 13 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile

b) Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile toplanır.

c) Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.

d) Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile bağlıdır.

d) Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 14  – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

a) Genel Yönetim Kurulu yasal niteliklere uygun bir Genel Başkan, bir Genel

Sekreter ve üç Genel Başkan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Asillerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekler göreve çağırılır.

b) SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK KOŞULLAR:

1 – Fiil ehliyetine sahip olmak

2 – Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak.

 

MADDE 15 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel Yönetim Kurulu haftada bir, önceden saptanan günde Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda, Genel Başkanın katıldığı görüş, Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur. Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel

Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

 

MADDE 16 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra yetkili karar ve yürütme organıdır.

Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilen şunlardır:

a) Ana tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için görev bölümü yapmak

c) Ana tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d) Genel Kurulu ve şube genel kurullarını,

f) Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve ana tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

g) Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak, sınırlarını saptamak,  kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak, (Ancak Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini Şube Genel Kurulu’ndan önceki 6 ay içinde başka şubeye bağlayamaz.)

h) Üyelik başvurularını karara bağlamak,

ı) Ana tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

j) Gelirlerin yasada belirlenen miktarını eğitim ile mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak,

k) Sendika adına anlaşma yapmak,

l) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

m) Boşalması durumunda, boşalan görev için kendi üyeleri arasında seçim yapmak,

n) Yeni uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

o) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

ö) Sendika işyeri temsilcilerini atamak, görevden almak,

p) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,

r) Sendikaya taşınır ve Genel Kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,

s) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,

ş) Genel Denetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak,

t) Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

u) Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kurulu’na vermek,

ü) Yasal zorunluluk gereği olan ana tüzük düzeltmelerini yapmak, eksikliklerini tamamlamak ve ilk Genel Kurula sunmak

v) Sendika demirbaşları, demirbaşların kullanımı ve bunların gerektiğinde satılması ve terk’i konularında uyulacak usul ve esasları, çıkarılacak bir yönetmelikle belirlemek.

 

MADDE 17- GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ

Genel Başkan, Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir.

İlk turda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci turda salt çoğunluk oyunu sağlayan aday, bu turda salt çoğunluk oyu sağlanamaması durumunda, üçüncü turda en çok oy alan aday Genel Başkan seçilir.

 

MADDE 18 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b) Sendika adına demeç vermek, basın top1antıları düzen1emek,

c) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

d) Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kuruluna danışma kurullarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek,

e) Zorunluluk halinde Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına sunmak koşulu ile asgari ücretin 20 katına kadar harcama emri vermek,

f) Ana tüzük ve ona uygun çıkarılan yönetmeliklerin uygulamasını sağlamak,

g) Sendika adına çıkarılacak yayınların sahipliğini yapmak,

h) Örgüt çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde merkez ve şubelerin tüm çalışmalarını, hesaplarını incelemek veya görevlendireceği kimselere yaptırmak, gerekli gördüğünde uyanlarda bulunmak,

ı) Sendika adına her türlü sözleşmeyi imzalamaktır.

 

MADDE 19 – GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ SEÇİMİ

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Kurulca bu göreve aday olanlar arasından, toplantıya katılan delegelerin oy çokluğu ile seçilirler.

Genel Başkan yardımcılarının seçiminde çarşaf veya blok liste kullanılabilir. Buna genel kurul karar verir.

Çarşaf liste uygulamasında, üç adaydan sonra gelen beş aday aldıkları oy sırasına göre Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi seçilirler.

Blok oy pusulaların kullanılması halinde, asıl ve yedek adaylar, ayrı ayrı belirleneceğinden asiller asıl olarak, yedekler aldıkları oy sırasına göre yedek olarak seçilirler. Yedek üyelerin oylarının eşitliği halinde sıra kura ile belirlenir.

 

MADDE 20 – GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantısında Genel Başkan Yardımcılarının birisini başkan vekili seçer.

b) Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkana vekâlet eder.

c) Genel Başkan Yardımcıları, Genel Yönetim Kurulu’nca kendilerine bağlanan dairelere başkanlık ederler ve bu dairelerin tüm çalışmalarından sorumludurlar.

 

MADDE 21 – GENEL SEKRETERİN SEÇİMİ

Genel Sekreter, Genel Kurulca, bu göreve aday olanlar arasından 17. maddede öngörülen yöntem uyarınca seçilir.

 

MADDE 22 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve kendisine yüklenen görevlerin yerme getirilmesi için çalışma yaşamının ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,

b) Genel Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, kararların karar defterine geçirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanması ve yürütümü için uzmanlık daireleri arasında eşgüdümü sağlamak,

c)Yasalar uyarınca Çalışma Bakanlığı’na bildirilmesi gereken her türlü bilgilerin zamanında verilmesini sağlamak,

d) Yöneticilerin, yasa uyarınca gerekli mal bildirimlerinin düzenlenmesini sağlamak,

e) Genel Merkez ve şubelerde sekreterlikle ilgili her türlü muhaberatın sağlıklı yürütümü ile defter ve dosyaların düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü ve denetimini yapmak, sendikanın her türlü yazışmalarını idare etmek,

f) Sendikada ücretle çalışan uzman, memur ve hizmetlilerin terfilerini, nakil ve tayinlerini, tecziyelerini, ana tüzüğe bağlı olarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yürütmek ve alman kararları uygulamak, tüm çalışanların özlük işleri, dosyalarını tanzim ettirmek ve bunları muhafaza etmek.

 

MADDE 23 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

a) Genel Denetim Kurulu. Genel Kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil, her üye bir oy hakkına sahiptir.

b) Denetim Kurulu üyeliklerine seçilecek olanlarda, sendika tüzüğümüzün 14. maddesinin (b) fıkrasındaki koşullar aranacaktır.

 

MADDE 24 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Ana tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

c) Her denelim sonunda Genel Yönetim Kurulu’na dönem sonunda da Genel

Kurul’a rapor vermek,

d) Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

e) Gerekliğinde Genel Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

 

MADDE 25 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri anısından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplama ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekler çağırılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür. Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunu1an tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

 

MADDE 26 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir:

a) Uyarı,

b) Kınama,

c) Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,

d) Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.

Genel Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulu’nca uygulanır.

Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Görevden sürekli alınma karan ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamaz.

Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma karan ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

 

MADDE 27 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

a) Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube zorunlu organlarında görevli üyelerle birlikte 500’den az ise üyelerden, 500’den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yapılacak olan şube genel kurulu, şubenin yönetim ve denetim kurullarında görevli üyelerden ve işyerlerinde çalışan üyelerce seçilen 100 delegeden oluşur.

c) Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu’nca, şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kuruldan bir ay önce bildirilir, İşyerlerinden seçilecek delege sayısını belirlemede kesirle yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Bu oran altında kalan işyerleri gruplandırılarak delege seçimleri yapılır.

d) Şube Genel Kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi Şube Yönetim Kurulu’nca secimden 15 gün önce ve 5 gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Herhangi bir nedenle işinden ayrılan sendika üyesi ayrıldığı işyerinde yapılacak delege seçimine katılabilir.

e) Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç bir yıl içinde toplanır.

 

MADDE 28 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Şube Genel Kurulu 3 yılda bir, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 1 ay önce toplanır. Toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer Şube Yönetim Kurulu’nca saptanır.

b) Şube Genel Kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye ya da delege listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce şube genel kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az l/3’ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e) Şube Genel Kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

g) Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulu’nca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları, Genel Kurul karar defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

h) Şube Genel Kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile gündemde değişiklik yapılabilir.

ı) Şube Genel Kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE 29 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi görüşmek,

b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerini, Genel Kurul delegelerini gizli oy, açık sayımla seçmek.

 

MADDE 30 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Genel Yönetim Kurulu, şube yönetim ya da denetim kurulu kararı ile,

b) Şube Genel Kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki Genel Kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.

d) Olağanüstü Şube Genel Kurul gündemi ile bağlıdır.

e) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 31 – ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

a) Şube Yönetim Kurulu en fazla yedi üyeden oluşur. Ancak bu sayı Genel Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

b) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulundan seçilen şube başkanı ile şube yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda, kendi aralarından seçilecek bir başkan vekili, bir sekreter ve bir saymandan oluşur.

c) Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.

 

MADDE 32 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönetim Kurulu 15 günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı başkan vekili yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş Yönetim Kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararın deftere yazılması sekreterin görevidir. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde, başkanın, sekreterin ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

 

MADDE 33 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

b) Genel Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

c) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

d) Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte Genel Yönetim Kurulu’na en geç 5 gün içinde iletmek,

e) Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Genel Yönetim Kurulu’nun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcilerini seçmek,

f) Şube sınırları içinde, çerçevesi, Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

g) Bölge içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

h) Şube Denetim Kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

ı) Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Genel Yönetim

Kurulundan istemek,

i) Şube Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

j) Şube harcamalarını onaylamak,

k) Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

 

MADDE 34 – ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Ana tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel Yönetim Kurulu kararları ile ana tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağ1amak,

h) Gerektiğinde, sonradan Şube Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak üzere asgari ücretin iki katı olacak kadar harcama yapmak.

 

MADDE 35 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca seçilen üç üyeden oluşur.

Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç 6 ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE 36 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Ana tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Şube Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda Şube Yönetim Kuruluna ve Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da bir örneği Genel Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Şube Genel Kuruluna rapor vermek,

d) Şube Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine denetimler yapmak,

e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan, şube genel kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

 

MADDE 37 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca seçilen 5 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç 1 ay içinde karara bağlar. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağırılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.

Şube Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıt1arı değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı o1arak gösterilmelidir.

 

MADDE 38 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Disiplin Kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyan ya da kınama cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kuruluna gönderilmesi için Şube Yönetim Kuruluna verir.

Şube Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar, Şube Yönetim Kurulu’nca uygulanır.

 

MADDE 39 – BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Bölge Temsilcileri, Şube Başkanları ile Daire Müdürlerinden oluşur. Ancak, yapılacak oylamalarda Daire Müdürlerinin oy hakkı yoktur.

Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

 

MADDE 40 – BAŞTEMSİLCİLER KURULU

Baştemsilciler Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile işyeri baştemsilcilerinden oluşur.

Baştemsilciler Kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

 

MADDE 41 – ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube Temsilciler Kurulu, şube başkanının yönetiminde, şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur.

Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

 

MADDE 42 – UZMANLIK DAİRELERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir:

1 – Eşgüdüm,

2 – Örgütlenme,

3 – Toplu Sözleşme,

4 –  Eğitim ve Araştırma,

5 – Mali İşler,

6 – Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler,

7 – Hukuk,

8 – Dış İlişkiler,

9 – Kaynak Geliştirme,

10 – Kadın İşçiler,

11 – Genç İşçiler,

12 – Çevre,

13 – Göçmen İşçi ve İşçi Sorunları.

 

a) Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.

b) Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

 

GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 43 – GELİRLER

a) Üyelik Ödentisi: Ayda alınan, işçinin bir günlük çıplak ücretidir.

b) Mal Varlığı Gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri, para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

c) Sendikanın veya Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardım ve bağışlarla, bunların dışında kalan ve Bakanlar Kurulu’nca izin verilen diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardım ve bağışlar.

d) Sosyal ve Kültürel etkinlik gelirleri,

e) Mevduat faizleri ile yasalar gereği sağlanan diğer gelirler,

f) Bağışlar,

g) Başka bir sendikanın üyeliğinden çekilerek GIDA-İŞ’e üye olan işçiler dayanışma aidatı ödemek suretiyle işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta iseler, dayanışma aidatı ödedikleri sürece, bir günlük çıplak ücretlerinin 1/3’ü tutarında aylık üye aidatı öderler.

h) GIDA-İŞ’e üye olan herhangi bir toplu iş sözleşmesinden yararlanmayan işçiler bir günlük çıplak ücretlerinin 1/4’ü tutarını aylık üye aidatı olarak GIDA-İŞ’e öderler.

i) GIDA-İŞ’in bağıtladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan üyelerin aylık aidat tutarı bir günlük çıplak ücretleridir.

Sendikaya üye olmayanların GIDA-İŞ’in bağıtladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanması, her ay bir günlük çıplak ücret tutarında dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.

 

MADDE 44 – GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

a) Sendika gelirlerinin, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde bankalara yatırılması zorunludur. Kasada 50.000.000 TL.’den (Elli milyon lira) fazla para bulunduramaz.

b) Sendika adına para çekmek, imza yetkisi bulunan iki Genel Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile olanaklıdır.

 

MADDE 45 – GİDERLER

a) Harcamalar bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

b) Ödenti ve diğer gelirlerin en az yasal miktar kadarı eğitime ayrılır.

 

 

 

 

BÖLÜM 4

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 46 – TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

A) Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur.

1 – Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri

2 – Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri

3 – Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir

4 – Gelen ve giden evrak kayıt defterleri

5 – Zimmet defteri

6 – Bilanço ve kesin hesap defterleri

7 – Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları

8 – Genel Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar.

 

B) Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler, her Olağan Genel Kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.

C) Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE 47 – SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE ÖDENEKLERİ

a) Sendikada ücretle çalışan yöneticilere ödenecek ücret ve yan ödemeler bütçe ile belirlenir.

b) Sendika yöneticilerinin seçime girmeme, seçimi kazanamama, çekilme veya ölüm nedeniyle görevlerinin sona ermesi durumunda kendilerine veya kanuni mirasçılarına, göreve seçildikleri tarihten, görevlerinin sona erdiği tarihe kadar, fiilen çalıştıkları her tam yıl için, kendilerine ödenen aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün hakların da göz önünde tutulması suretiyle saptanacak bir günlük ücretin 45 katı tutarında hizmet ödeneği verilir.

Bir yıldan artan süreler için ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplama yapılır. Aynı dönem süresi için bir defadan fazla hizmet ödeneği ödenmez.

 

MADDE 48 – SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERİLMESİ

Tüzel kişiliğe son verilmesi amacı ile toplanmış Genel Kıırul’ca kararlaştırılır. Bu konudaki karar üye veya delege sayısının 2/3’ünün olumlu oyu ile alınır. Tüzel kişiliğe son verilmesi ya da münfesih duruma düşmesi halinde Sendikanın tüm parası ve mal varlığı, borç alacakları üyesi bulunduğu üst kuruluşa aktarılır.

 

MADDE 49 – ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası,  Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in kurucu üyesi ve uluslararası International Federation of Chemical Energy and General Workers Unions (ICEF) Konfederasyonu üyesidir.

 

MADDE 50 – YÜRÜRLÜK

Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası’na (GIDA-İŞ) ait bu ana tüzükte, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanununun Geçici 1. Maddesi uyarınca yapılması gereken zorunlu tüzük değişiklikleri Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından 06.11.2013 tarihi itibariyle ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılmış ve yürürlüğe konulmuştur.

 

MADDE 51 – KURUCULAR

1) Şaban AKDOĞAN

T.C. Değirmen İşçisi

Fener, Kiremit Cd. No:70

 

2) Zühtü TETEY

T.C. Elektrik Ustası

Beyoğlu, Tozkoparan, Çatma Mescit Sk. No: 12

 

3) İbrahim ATLAS

T.C. Değirmen İşçisi

Balat, Molla Aşkı Çinili Çeşme Sk. No:224

 

4) Hüseyin ARSLAN

T.C. Değirmen İşçisi

Ayvansaray, Atıfpaşa Cd. Kundakçı Sk. No:20

 

5) İrsan UYUM

T.C. Tornacı

Eyüp, Nişancı Çayır Cd. No: 14

 

6) Mehmet PERÇİN

T.C. Değirmen İşçisi

Hasköy, Kalaycıbahçe Cd. No.:35

 

7) Cemal BARLAS

T.C. Değirmen İşçisi

Eyüp, Defterdar Alaca Çeşme Sk. No:39

 

8) İbrahim GÜLER

T.C. Bulgur Fabrikası

Usta Salma Tomrun Dervişali Mh. Kasım Adalar Sk. No: 7

 

9) Sabrı KUMKALA

T.C. Bulgur Fabrikası

Unkapanı, Yeşil Tulumba Sevhilillahi Sk. No: 5

 

10) Hasan BAŞAKA

T.C. Değirmen İşçisi

Balat Hızır Çavuş Mh. Rıza Efendi Sk. No:37

 

11) Hüseyin ALTAY

T.C. Bulgur Fabrikası Usta

Şehrimini Şehitören Mh. Nezir Sk. No:4

 

12) Galip ERKAL

T.C. Puvantör

Kasımpaşa Kadı Mehmet Mh. Yelpaze Sk. No:3

 

(Not: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği ilk olağan genel kurula kadar Yönetim Kurulu kararıyla yapılan değişiklikleri içerir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir